RÄTTSLIGT
MEDDELANDE

1. Presentation av webbplatsen.

I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av ABORTINFOs webbplats www.abortinfo.com om identiteten på de olika parter som är inblandade i skapandet och övervakningen av webbplatsen:

Ägare:

EXELGYN
254, Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Telephon: +33 (0)1 73 00 16 40

Ansvarig för publikationen:

EXELGYN
E-post: info@exelgyn.com

Webmaster:

THE FARM & CO
6 rue Corot – 75016 PARIS
Webbplats: www.thefarmandco.fr
E-post: contact@thefarmandco.fr

Hosting:

OVH SAS
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Frankrike

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds.

Användningen av ABORTINFO:s webbplats innebär att man helt och hållet accepterar de allmänna användningsvillkor som beskrivs nedan. Dessa användningsvillkor kan när som helst ändras eller kompletteras. Användare av ABORTINFO:s webbplats uppmanas därför att regelbundet ta del av dem.

Webbplatsen är normalt alltid tillgänglig för användarna. EXELGYN kan dock besluta om ett avbrott för tekniskt underhåll och kommer då att sträva efter att i förväg informera användarna om datum och tider för ingreppet.

Webbplatsen ABORTINFO uppdateras regelbundet av EXELGYN. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de är dock bindande för användaren, som uppmanas att så ofta som möjligt hänvisa till dem för att läsa dem.

3. Beskrivning av de tjänster som tillhandahålls.

Syftet med webbplatsen ABORTINFO är att tillhandahålla information om abortprocessen.

EXELGYN strävar efter att tillhandahålla information på ABORTINFO:s webbplats som är så korrekt som möjligt. Företaget kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, vare sig de orsakas av företaget självt eller av de tredje parter som tillhandahåller informationen.

All information som anges på ABORTINFO:s webbplats ges endast i informationssyfte och kan komma att ändras. Informationen på ABORTINFO:s webbplats är dessutom inte uttömmande. Den är föremål för ändringar som har gjorts sedan den lades ut på nätet.

4. Avtalsbegränsningar för tekniska uppgifter.

På webbplatsen används JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för eventuella materiella skador i samband med användningen av webbplatsen. Dessutom förbinder sig användaren av webbplatsen att få tillgång till webbplatsen med nyare, virusfri utrustning och med en uppdaterad webbläsare av den senaste generationen.

5. Immateriella rättigheter och förfalskning.

EXELGYN är innehavare av de immateriella rättigheterna eller innehar rätten att använda alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyp och ikoner.

All reproduktion, representation, ändring, publicering, anpassning av alla eller delar av webbplatsens element, oavsett vilket medel eller vilken process som används, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från: EXELGYN.

All otillåten användning av webbplatsen eller av någon av de delar som den innehåller kommer att betraktas som ett intrång och kommer att beivras i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immateriell äganderätt.

6. Begränsning av ansvar.

EXELGYN kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som orsakas på användarens utrustning vid åtkomst till EXELGYN:s webbplats och som beror antingen på användning av utrustning som inte uppfyller de specifikationer som anges i punkt 4, eller på förekomsten av en bugg eller inkompatibilitet.

EXELGYN ska inte heller hållas ansvarigt för indirekta skador (t.ex. förlust av affärsverksamhet eller förlust av möjligheter) som uppstår vid användning av ABORTINFO:s webbplats.

7. Hantering av personuppgifter.

I Frankrike skyddas personuppgifter särskilt av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober 1995.

Vid användning av ABORTINFO:s webbplats kan följande uppgifter samlas in: URL:erna för de länkar genom vilka användaren har nått ABORTINFO:s webbplats, användarens leverantör av tillgång till webbplatsen, användarens IP-adress (Internet Protocol).

EXELGYN samlar under alla omständigheter endast in personlig information om användaren för att kunna tillhandahålla vissa tjänster som erbjuds på ABORTINFO:s webbplats. Användaren lämnar dessa uppgifter med full kännedom om fakta, särskilt när han eller hon själv anger dem. Användaren av ABORTINFO:s webbplats får sedan veta om han eller hon är skyldig att lämna dessa uppgifter eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, datafiler och friheter har alla användare rätt att få tillgång till, korrigera och motsätta sig personuppgifter som rör dem, genom att göra sin begäran skriftligen och undertecknad, tillsammans med en kopia av identitetshandlingen med innehavarens namnteckning, med angivande av den adress till vilken svaret ska skickas.

Inga personuppgifter om användaren av ABORTINFO:s webbplats publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, avhändas eller säljs på något sätt till tredje part. Endast om EXELGYN och dess rättigheter köps kan dessa uppgifter överföras till den eventuella köparen, som i sin tur är bunden av samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna gentemot användaren av ABORTINFO:s webbplats.

Webbplatsen är inte anmäld till CNIL eftersom den inte använder personuppgifter på det sätt som anges på denna sida.

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd av databaser.

8. Hypertextlänkar och kakor.

ABORTINFO:s webbplats innehåller ett visst antal hypertextlänkar till andra webbplatser som inrättats med EXELGYN:s tillstånd. EXELGYN har dock inte möjlighet att kontrollera innehållet på de webbplatser som man på detta sätt besöker och tar därför inget ansvar för detta.

När man surfar på ABORTINFO:s webbplats kan det leda till att en eller flera cookies installeras på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som registrerar information om hur en dator navigerar på en webbplats. De uppgifter som erhålls på detta sätt är avsedda att underlätta senare navigering på webbplatsen och är också avsedda att möjliggöra olika åtgärder för frekventering.

Om du vägrar att installera en cookie kan det göra det omöjligt att få tillgång till vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator på följande sätt för att vägra installation av cookies:

Under Internet Explorer: fliken Verktyg (kugghjulssymbol i övre högra hörnet) / Internetalternativ. Klicka på Konfidentialitet och välj Blockera alla cookies. Bekräfta genom att klicka på Ok.

Under Firefox: Överst i webbläsarfönstret klickar du på Firefox-knappen och går sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Integritet. Ställ in Retention Rules till: Använd anpassade inställningar för historik. Avmarkera slutligen för att inaktivera cookies.

I Safari: Du kan välja mellan följande alternativ: Klicka på menyikonen (symboliserad av en kugge) längst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet ”Konfidentialitet” klickar du på Innehållsinställningar. I avsnittet ”Cookies” kan du blockera cookies.

Under Chrome: Klicka på menyikonen (symboliserad av tre horisontella linjer) högst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Inställningar i avsnittet ”Sekretess”. På fliken ”Integritet” kan du blockera cookies.

9. Chatbot

Chatbot-verktyget är ett konversationsverktyg som är gratis att använda och utan förpliktelser. Verktyget är byggt som ett slutet system, dvs. utan möjlighet att infoga fri text. Syftet med verktyget är att ge patienterna exakt praktisk information, validerad av yrkesverksamma, i varje skede av ett abortförfarande.

Verktyget kan under inga omständigheter fastställa en medicinsk diagnos. Verktyget ger grundläggande råd som inte på något sätt är uttömmande och kan inte hållas ansvarigt för ett felaktigt beslut. Verktyget ersätter inte råd och rekommendationer från en läkare.

Vid medicinska nödsituationer ska du följa din läkares rekommendationer eller rådfråga en
läkare.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion.

Alla tvister i samband med användningen av ABORTINFO:s webbplats omfattas av fransk lag. Exklusiv behörighet ges till de behöriga domstolarna i Paris.

11. De viktigaste berörda lagarna.

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, särskilt ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om databehandling, register och friheter.
Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

12. Lexicon

Användare: Internetanvändare som ansluter sig och använder ovannämnda webbplats.

Personlig information: ”Information som på något sätt, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de fysiska personer som den gäller” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).