JURIDISCHE
KENNISGEVING

1. Presentatie van de site.

In overeenstemming met artikel 6 van de wet n ° 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de ABORTINFO-website www.abortinfo.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de oprichting en monitoring ervan :

Eigenaar:

EXELGYN
254, Boulevard Saint-Germain – 75007 PARIJS
Telefoon: +33 (0)1 73 00 16 40

Publicatie manager:

EXELGYN
E-mail: info@exelgyn.com

Webmaster :

THE FARM & CO
6 rue Corot – 75016 PARIJS
Website : www.thefarmandco.fr
E-mail : contact@thefarmandco.fr

Hosting :

OVH SAS
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix
France

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en aangeboden diensten.

Het gebruik van de ABORTINFO-website impliceert de volledige en volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de ABORTINFO-website worden daarom uitgenodigd om deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden beslist door EXELGYN, die dan zal trachten de gebruikers op voorhand op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de tussenkomst.

De ABORTINFO-website wordt regelmatig bijgewerkt door EXELGYN. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de ABORTINFO-website is om informatie te verstrekken over het abortusproces.

EXELGYN streeft ernaar om de informatie op de ABORTINFO-website zo nauwkeurig mogelijk aan te bieden. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen bij het bijwerken, hetzij veroorzaakt door hemzelf of door de externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie die op de ABORTINFO-website wordt vermeld, wordt louter ter informatie gegeven en is onderhevig aan wijzigingen. Bovendien is de informatie op de ABORTINFO-website niet volledig. Het is onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

EXELGYN is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen die toegankelijk zijn op de site te gebruiken, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, iconen.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: EXELGYN.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

EXELGYN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het betreden van de EXELGYN-site, hetzij door het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij door het optreden van een bug of incompatibiliteit.

EXELGYN kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van zaken of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de ABORTINFO-website.

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995.

Bij het gebruik van de ABORTINFO-website kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de ABORTINFO-website, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

EXELGYN verzamelt in elk geval alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de ABORTINFO-website. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij of zij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de ABORTINFO-website gespecificeerd of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, gegevensbestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, door hun verzoek in te dienen schriftelijk en ondertekend, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de ABORTINFO-website wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de aankoop van EXELGYN en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens jegens de gebruiker van de ABORTINFO-website.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke gegevens gebruikt zoals aangegeven op deze pagina.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De website van ABORTINFO bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van EXELGYN. EXELGYN is echter niet in staat om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Het browsen op de ABORTINFO-website veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende frequentiemaatregelen mogelijk te maken.

Weigering om een cookie te installeren, kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tooltab (tandwielpictogram in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel Bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Vertrouwelijkheid” op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Privacy” op Voorkeuren. Op het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Chatbot

De chatbot tool is een conversatietool, gratis te gebruiken en vrijblijvend. De tool is gebouwd als een gesloten systeem, d.w.z. zonder de mogelijkheid om vrije tekst in te voegen. Het doel van de tool is om patiënten nauwkeurige praktische informatie te geven, gevalideerd door professionals, in elke fase van een abortusprocedure.

De tool kan in geen geval een medische diagnose stellen. De tool geeft basisadvies, dat zeker niet uitputtend is en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor een verkeerde beslissing. De tool is geen vervanging voor advies en aanbevelingen van een arts.

Raadpleeg in geval van een medisch noodgeval de aanbevelingen van uw arts of raadpleeg een dokter.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de ABORTINFO-website is onderworpen aan de Franse wetgeving. Exclusieve jurisdictie wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

11. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

12. Lexicon.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen waarop ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).