Ανακοίνωση
νομικού περιεχομένου

1. Παρουσίαση του ιστότοπου

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, οι χρήστες του ιστότοπου ABORTINFO www.abortinfo.com
ενημερώνονται για την ταυτότητα των διαφόρων μερών που εμπλέκονται στη δημιουργία και την παρακολούθηση του :

Ιδιοκτήτης:

EXELGYN
254, Boulevard Saint-Germain
75007 ΠΑΡΙΣΙ – ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 (0)1 73 00 16 40

Υπεύθυνος δημοσίευσης:

EXELGYN
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο info@exelgyn.com

Webmaster:

THE FARM & CO
6 rue Corot – 75016 ΠΑΡΙΣΙ – ΓΑΛΛΙΑ
Ιστοσελίδα: www.thefarmandco.fr
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@thefarmandco.fr

Φιλοξενία:

OVH SAS
2 rue Kellermann
59100 Ρουμπάιξ – ΓΑΛΛΙΑ

2. Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών

Η χρήση του ιστότοπου ABORTINFO συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι προϋποθέσεις χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, οι χρήστες του ιστότοπου ABORTINFO καλούνται να τις συμβουλεύονται τακτικά.

Αυτός ο ιστότοπος είναι συνήθως προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η διακοπή της τεχνικής συντήρησης μπορεί να αποφασιστεί από την EXELGYN, η οποία στη συνέχεια θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες εκ των προτέρων για τις ημερομηνίες και τις ώρες της παρέμβασης.

Ο ιστότοπος ABORTINFO ενημερώνεται τακτικά από την EXELGYN. Ομοίως, οι νομικές ειδοποιήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: είναι ωστόσο δεσμευτικές για τον χρήστη, ο οποίος καλείται να τις αναφέρει όσο το δυνατόν συχνότερα για να τις διαβάσει.

3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο σκοπός της ιστοσελίδας ABORTINFO είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της άμβλωσης.

Η EXELGYN προσπαθεί να παρέχει πληροφορίες στον ιστότοπο ABORTINFO που είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε προκαλούνται από τον ίδιο είτε από τρίτους συνεργάτες που της παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο ABORTINFO παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον ιστότοπο ABORTINFO δεν είναι πλήρεις. Υπόκειται σε αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τότε που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

4. Συμβατικοί περιορισμοί στα τεχνικά δεδομένα.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript.

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε υλική ζημία που σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου δεσμεύεται να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό χωρίς ιούς και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς.

5. Πνευματική ιδιοκτησία και παραχάραξη

Η EXELGYN είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει το δικαίωμα χρήσης όλων των στοιχείων που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, ιδίως των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, του λογότυπου, των εικονιδίων.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλου ή μέρους των στοιχείων του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της: EXELGYN.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρηθεί παράβαση και θα διωχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και μετά του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

6. Περιορισμοί ευθύνης

Η EXELGYN δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που προκαλείται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο EXELGYN, που προκύπτει είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.

Η EXELGYN επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για έμμεσες ζημιές (όπως απώλεια επιχειρήσεων ή απώλεια ευκαιριών) που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου ABORTINFO.

7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Στη Γαλλία, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται κυρίως από τον νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του ποινικού κώδικα και την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ABORTINFO, ενδέχεται να συλλέγονται τα ακόλουθα: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο ABORTINFO, ο πάροχος πρόσβασης του χρήστη, η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, η EXELGYN συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη για την ανάγκη ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο ABORTINFO. Ο χρήστης παρέχει σε αυτές τις πληροφορίες πλήρη γνώση των γεγονότων, ιδίως όταν τις εισάγει ο ίδιος. Στη συνέχεια καθορίζεται στον χρήστη του ιστότοπου ABORTINFO εάν είναι υποχρεωμένος ή όχι να παρέχει αυτές τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και σύμφωνα με τον νόμο 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία δεδομένων και τις ελευθερίες, όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίθεσης προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν, υποβάλλοντας το αίτημά τους γραπτώς και υπογεγραμμένο, συνοδευόμενο από αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας με την υπογραφή του κατόχου του εγγράφου, προσδιορίζοντας τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλεί η απάντηση.

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη του ιστότοπου ABORTINFO δεν δημοσιεύεται χωρίς τη γνώση του χρήστη, ανταλλάσσεται, μεταβιβάζεται, παραχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μεσοπρόθεσμα σε τρίτους. Μόνο η υπόθεση της αγοράς του EXELGYN και των δικαιωμάτων της θα επέτρεπε τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών στον τελικό αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμευόταν από την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων προς τον χρήστη του ιστότοπου ABORTINFO.

Ο ιστότοπος δεν δηλώνεται στο CNIL επειδή δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα όπως αναφέρεται σε αυτήν τη σελίδα.

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

8. Σύνδεσμοι και cookie υπερκειμένου

Ο ιστότοπος ABORTINFO περιέχει έναν ορισμένο αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους, που έχουν δημιουργηθεί με την εξουσιοδότηση του EXELGYN. Ωστόσο, η EXELGYN δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το περιεχόμενο των ιστότοπων που επισκέφτηκαν με τον τρόπο αυτό και επομένως δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτό το γεγονός.

Η περιήγηση στον ιστότοπο ABORTINFO είναι πιθανό να προκαλέσει την εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση ενός υπολογιστή σε μια τοποθεσία. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μεταγενέστερης πλοήγησης στον ιστότοπο και προορίζονται επίσης να επιτρέψουν διάφορα μέτρα συχνότητας.

Η άρνηση εγκατάστασης ενός cookie ενδέχεται να καθιστά αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τον υπολογιστή του με τον ακόλουθο τρόπο ώστε να αρνηθεί την εγκατάσταση των cookies:

Σε περιηγητή Internet Explorer: καρτέλα εργαλείου (εικονίδιο γραναζιού στην επάνω δεξιά γωνία) / επιλογές διαδικτύου. Κάντε κλικ στο Εμπιστευτικότητα και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookie. Επικύρωση στο Ok.

Σε περιηγητή Firefox: στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο. Ορίστε κανόνες διατήρησης σε: χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό. Τέλος, αποεπιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε τα cookie.

Σε περιηγητή Safari: Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού (συμβολίζεται με γρανάζι) στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα «Απόρρητο», κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα “Cookies”, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Σε περιηγητή Chrome: Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού (συμβολίζεται με τρεις οριζόντιες γραμμές) στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα “Απόρρητο”, κάντε κλικ στις Προτιμήσεις. Στην καρτέλα “Απόρρητο”, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookie.

9. Chatbot

Το εργαλείο chatbot είναι ένα εργαλείο συνομιλίας, δωρεάν στη χρήση και χωρίς υποχρέωση. Το εργαλείο είναι κατασκευασμένο ως κλειστό σύστημα, δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα εισαγωγής ελεύθερου κειμένου. Ο στόχος του εργαλείου είναι να παρέχει στους ασθενείς ακριβείς πρακτικές πληροφορίες, επικυρωμένες από επαγγελματίες, σε κάθε στάδιο μιας διαδικασίας άμβλωσης.

Το εργαλείο δεν μπορεί να καθορίσει ιατρική διάγνωση σε καμία περίπτωση. Το εργαλείο παρέχει βασικές συμβουλές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαντλητικές και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για λανθασμένη απόφαση. Το εργαλείο δεν αποτελεί υποκατάστατο συμβουλών και συστάσεων από γιατρό.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανατρέξτε στις συστάσεις του γιατρού σας ή συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου ABORTINFO υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία. Αποκλειστική δικαιοδοσία παρέχεται στα αρμόδια δικαστήρια του Παρισιού.

11. Οι κύριοι σχετικοί νόμοι

Νόμος αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε κυρίως από τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες.
Νόμος αρ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.

12. Λεξικό

Χρήστης: Σύνδεση χρήστη Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τον παραπάνω ιστότοπο.

Προσωπικά στοιχεία: «πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία εφαρμόζεται» (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).